Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1
Elke verkoop geschiedt onder de voorwaarden vermeld in onze prijsofferte, onder voorbehoud van beschik­baarheid der materialen en is dadelijk af te nemen.

Artikel 2
Al onze koopwaren reizen op risico van de koper. Eventuele klachten moeten bij aankomst der koopwaren schriftelijk geschieden en binnen de 8 dagen na de levering der goederen (materialen) of de uitvoering der werken in ons bezit zijn.

Artikel 3
Alle betalingen gebeuren kontant bij ontvangst factuur, of uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 4
Indien een factuur niet op de gestelde vervaldag is betaald, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd op de hoofdsom van 10% per jaar vertraging. Bij gebreke aan betaling binnen de maand na de vervaldag van de factuur zal bovendien als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.) het bedrag van de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogd worden met 10% zonder dat deze vergoeding minder dan 50 euro zal bedragen. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling (art. 1147 en 1162 B.W.)

Artikel 5
Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6
Getrokken en geaccepteerde wisselbrieven hebben nooit schuldvernieuwing tot gevolg.

Artikel 7
Niet-betaling op hun eventuele vervaldag brengt van rechtswege de eisbaarheid mee van alle nog niet ver­vallen vorderingen of wisselbrieven en geeft ons het recht een overeenkomst te verbreken.

Artikel 8
Elke levering van materialen of iedere uitvoering van werken gebeurt aan de afgesproken prijs en de voor­waarden vermeld in het contract, de bestelbon, enz. In het geval van hogere kosten door een overmachtsitu­atie kan de leverancier of uitvoerder der werken deze verhoging aanrekenen aan de koper.

Artikel 9
Huidige voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere bestelling van producten van onze firma of op alle door ons uitgevoerde werken. Huidige voorwaarden primeren op elke strijdige voorwaarde die zou voorkomen op documenten uitgaande van de opdrachtgever of koper.

Artikel 10
Alle andersluidende vroegere verkoopsvoorwaarden van onze firma worden door de huidige vervangen.

Artikel 11
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur of de verkoopsvoorwaarden dienen per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

Artikel 12
In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 13
Tenzij anders bepaald, zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van eventuele aanwezigheid van asbest niet inbegrepen in de prijs. Indien in het kader van de uitvoering van de werken door de aannemer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld, brengt deze de klant-opdrachtgever hiervan op de hoogte. In voorkomend geval zijn de kosten voor onderzoek, analyse en verwijdering van asbest, evenals andere schade ten gevolge hiervan, ten laste van de klant-opdrachtgever. Wanneer voormelde omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden weer op te starten.